Скоруму потрібен функціонал розстейкування в 12 тижнів, щоб бути більш цікавим для інвесторів

Вкотре стикаюся з вибором, який працює не на користь Скорум, при всіх інших його плюсах. Кожного разу, коли стає питання доцільності інвестиції (навіть при задовільній ціні токена), розстейкування в 1 рік являється вагомим фактором "проти".

Аргументую, чому:

  • Існує багато подібних платформ, на яких розстейкування займає 12-13 тихнів (Serey, Steemit, Blurt, Hive та інші);
  • Умови криптовалютного ринку змінюються часто й швидко, що потребує можливості оперативного реагування. Розстейкування, довжиною в рік, суперечить цій потребі.

Період розстейкування життєво важливо змінити

Підняте питання було б важливим, навіть якби не існувало більш зручних конкурентів. В умовах, коли таких конкурентів існують десятки, і деякі з них входять до топ-100 криптовалют, враховувати середні умови ринку медіа-блокчейнів стає десятикратно важливим. В психології це називається "гнучкістю" в прийнятті рішень. Особливо, коли ти роками бачиш, що існуюча модель працює погано, потрібна гнучкість задля перестройки на кращу модель.

Адже ми вже давно переконалися на практиці, що мова йдеться про пов'язані речі: коли на проект блогової платформи не йдуть інвестори, то на на проекті мало "китів" = тоді нема кому апвоутити публікації авторів. Коли публікації авторів апвоутять мало, вони збирають копійки, що зовсім не мотивує людей писати на цій блоговій платформі. "Розрубити" це замкнене коло можливо саме зменшивши період розстейкування з року до 12 тижнів. Це зробить можливим для китів поєднувати стейкінг зі спекуляціями токеном у вигідних точках, що, безумовно, додасть Життя платформі (як у кількості китів, так і в кількості авторів).

Scorum needs functionality for unstaking in 12 weeks to be more interesting for investors

Once again, I am faced with a choice that does not work in favor of Sсorum, for all its other advantages. Whenever there is a question of the feasibility of the investment (even with a satisfactory token price), 1-year unstaking is a significant "against" factor.

I argue why:

  • There are many similar platforms on which unstaking takes 12-13 weeks (Serey, Steemit, Blurt, Hive and others);
  • The conditions of the cryptocurrency market change often and quickly, which requires the ability to respond quickly. Unstaking, a year long, contradicts this need.

It is vital to change the unstaking period

The issue raised would be important, even if there were no more convenient competitors. Given that there are dozens of such competitors, and some of them are in the top-100 cryptocurrencies, taking into account the average market conditions of media blockchains becomes ten times more important. In psychology, this is called "flexibility" in decision making. Especially when you have seen for years that the existing model works poorly, you need flexibility to adjust to a better model.

After all, we have long been convinced in practice that we are talking about related things: when investors do not go to the project of the blogging platform, there are few "whales" on the project = then there is a only few whales to upvote the authors' publications. When authors publications collect pennies, its does not motivate people to write on this blogging platform. It is possible to "cut" this vicious circle by reducing the decoupling period from one year to 12 weeks. This will make it possible for whales to combine stacking with token speculation at profitable points, which will certainly add Life to the platform (both in the number of whales and in the number of authors).